Cavatina Group

Privacy Policy

I. Uwagi ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) reguluje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej http://cavatinagroup.com/, zwana dalej: Stroną internetową.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Cavatina Group S.A., ul. Wielicka 28 B, 30-552 Kraków, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000885126,  zwana dalej: Administratorem.

3. Z Administratorem można kontaktować się kierując korespondencję na adres: Cavatina Group S.A., ul. Wielicka 28 B, 30-552 Kraków.

4. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cavatina.pl.

5. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

II. Rodzaje przetwarzanych danych i źródło ich pochodzenia

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
a) nazwa firmy,
b) imię i nazwisko,
c) adres e-mail.

2. Dane osobowe są zbierane od osób, których dane dotyczą.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe osób odwiedzających Stronę internetową mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a) świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana treści gromadzonych na Stronie internetowej – niezbędność do wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO);

b) odpowiedzi na zapytania składane przez osoby odwiedzające Stronę internetową, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 lit. f RODO);

c) przesyłania informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie wyrażonej zgody (podstawa prawna: art. 6 lit. a RODO);

d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;

e) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek powstania potrzeby wykazania faktów, jako prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

f) realizacji obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

IV. Udostępnianie danych

1. Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których pomocy korzysta Administrator w prowadzeniu Strony internetowej, w szczególności w zakresie usług IT, usług księgowych oraz marketingowych Podmioty te świadczą usługi na podstawie zawartych umów powierzenia.

2. Dane osobowe mogą być również udostępniane organom i instytucjom upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

V. Czas przechowywania danych

1. Co do zasady okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania.

2. Dane są przechowywane:

a) przez okres niezbędny do wykonania lub rozwiązania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b RODO].

b) do czasu wycofania zgody [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO].

c) przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata) [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO].

d) przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO].

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Wymóg podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane
z brakiem możliwości korzystania z niektórych usług Strony internetowej (np. niepodanie adresu e-mail w formularzu kontaktowym jest równoznaczne z brakiem możliwości wysłania zapytania).

VIII. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

IX. Portale społecznościowe

1. Na stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki następujących portali społecznościowych:
– LinkedIn,
– YouTube.

2. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi m.in. na udostępnienie treści publikowanych na Stronie internetowej w wybranym portalu społecznościowym.

3. Stosowanie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje o korzystaniu ze Strony internetowej przez użytkownika i może przypisać je do jego profilu tworzonego w danym portalu społecznościowym.

4. Korzystając z aplikacji społecznościowej użytkownik przekazuje swoje dane osobowe administratorowi takiej aplikacji. Administrator nie odpowiada za sposób przetwarzania danych przez dostawcę aplikacji, który posiada status odrębnego administratora danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych przez dostawcę aplikacji są dostępne na stronach dostawcy aplikacji.

X. Postanowienia końcowe

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 20.05.2022 r.